chester

Chester 01244 405 555

Grosvenor Court
Foregate Street Chester
Cheshire CH1 1HG
DX: 19990 Chester

shrewsbury

Shrewsbury 01743 443043

Lakeside House
Oxon Business Park
Shrewsbury SY3 5HJ
DX: 148563 Shrewsbury 14

Slide e

Airport City, Manchester 0161 537 3324

Offices 204 and 205
Manchester Business Park
3000 Aviator Way
Manchester M22 5TG

home

Cymraeg

Pam Ein Defnyddio Ni?

Ni fyddwn yn eich boddi mewn manylion cyfreithiol. Byddwn yn deall eich busnes, eich sefyllfa bersonol a’ch amcanion yn gyflym. Byddwn yn dadansoddi beth sy’n digwydd, yn dweud pa faterion cyfreithiol sydd dan sylw ac yn darparu cyngor ystyrlon ar y canlyniadau ymarferol a masnachol.

Pam ein bod yn llwyddiannus? Nid yn unig mae’n cyfreithwyr yn arbenigwyr yn eu gwahanol feysydd ond maent hefyd yn deall y cyd-destun a’r goblygiadau ehangach a sut y byddant yn effeithio arnoch chi neu’ch busnes. Maent yn deall sut mae trafodiadau yn gweithio ac yn gallu rhoi prosesau cyfreithiol ar waith i ddatrys eich problem, neu ddwyn perswâd ar y bobl sydd angen eu perswadio.

Pan fyddwch yn wynebu penderfyniadau pwysicaf bywyd, gallwn eich helpu i wneud penderfyniadau hyderus a gwybodus. Rydym yn gwneud hyn drwy ddarparu cyngor sy’n hawdd ei ddeall. Byddwn yn darparu cynllun i’ch galluogi i gyflawni’ch amcanion ac yn eich cadw’n rhan o’r broses o’r dechrau hyd at y diwedd.

Rydym yn gwneud i bethau ddigwydd.

Amdanom ni

Rydym yn helpu busnesau, eu perchnogion a’u rheolwyr. Yn y bôn, cwmni cyfraith fusnes ydym. Rydym yn cynnig cyngor i gwmnïau, partneriaethau ac unigolion.

Rydym ymysg 200 cwmni cyfreithiol blaenaf Prydain, gyda thros 20 o argymhellion gan y ddau brif gyfeiriadur cyfreithiol annibynnol, Legal 500 a Chambers & Partners. Mae gennym enw da am ddarparu cyngor cyfreithiol o’r safon uchaf ar draws yr holl ddisgyblaethau cyfreithiol allweddol.

Rydym yn cynnig cyngor busnes i gleientiaid ar gytundebau masnachol, cyfuno a chaffael, ailstrwythuro corfforaethol, cyfraith cyflogaeth, datrys anghydfod, cyllid, bancio, arferion proffesiynol, warysau a logisteg, cludiant, eiddo masnachol, cynllunio, ynni, ynni adnewyddadwy, mwynau a mwyngloddio, rheoli gwastraff, methdalu, trwyddedu ac academïau.

Yn ogystal, mae ein tîm Gwasanaethau Cleientiaid Preifat ffyniannus yn darparu cyngor deallus ac ystyrlon i helpu unigolion i ddiogelu eu cyfoeth a datrys materion teuluol. Mae hyn yn cynnwys ewyllysiau, ymddiriedolaethau a materion treth; cyngor sensitif ar faterion cyn-briodasol, ysgaru ac agweddau ariannol ysgaru; trosglwyddo eiddo; notari cyhoeddus ac atwrneiaeth arhosol. Mae ein tîm hefyd yn cynnwys yr unig Ddirprwy Panel Llys Gwarchod yng Nghaer.

Yn ogystal â gweithredu ar lefel ranbarthol a chenedlaethol ar draws y DU, rydym yn aelod o Grŵp Cynghori Rhyngwladol, rhwydwaith rhyngwladol o fwy na 60 o gwmnïau cynghori proffesiynol. Lle bynnag yr aiff eich busnes neu’ch materion ariannol neu bersonol â chi, mae gan Aaron & Partners y gallu a’r cysylltiadau i’ch helpu.

Ein nod yw recriwtio a datblygu’r cyfreithwyr gorau; rhai sydd nid yn unig yn dechnegol ardderchog yn eu meysydd arbenigol ond a fydd hefyd yn gwneud ymdrech i ddeall eich busnes ac i weithio gyda chi i gyrraedd eich amcanion.

Resources
Events
Contact Us

Find a Service Area

 

Contact Us